W segmencie chemia w I kwartale 2024 roku zaobserwowano r/r spadek wolumenów sprzedaży, a także spadek cen surowców i produktów. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

Inne spółki

Ostateczne wyniki Grupy Azoty zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2024 roku, którego publikacja została zaplanowana na 28 maja. Zarząd spółki poinformował, że europejski rynek charakteryzował się słabą koniunkturą gospodarczą, która w warunkach nasilających się napięć geopolitycznych wpływała negatywnie na nastroje zakupowe konsumentów. “Na bieżąco aktualizujemy projekty proponowanych rozwiązań, m.in. z uwzględnieniem wyzwań związanych z importem nawozów i tworzyw spoza UE” – dodał.

GRUPAAZOTY – notowania spółki

‘Ograniczenia logistyczne, spowodowane atakami na Morzu Czerwonym, wpływały na niższy i opóźniony import PA6 i pochodnych z Azji, co powodowało rosnące zapotrzebowanie na produkty europejskich producentów. Realny popyt w Europie z sektorów podstawowych zastosowań produktów segmentu utrzymywał się jednak na niskim, chociaż stabilnym poziomie. Dlatego też wzrost sprzedaży poliamidu przez Grupę Azoty r/r był nieznaczny” – napisano w komunikacie. Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA segmentu tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 13,4 proc. Wyniki segmentu obejmują również produkcję i sprzedaż spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins, będącej na etapie uruchomienia instalacji i testów rozruchowych.

  1. “W segmencie agro nastąpił istotny spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego, który zrekompensował spadek cen produktów, wpływając na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu. Również w przypadku nawozów wieloskładnikowych ceny kluczowych surowców (fosforyty, sól potasowa) zanotowały istotny spadek w stosunku do roku ubiegłego” – napisano w komunikacie.
  2. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.
  3. Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA segmentu tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 13,4 proc.
  4. Inwestorzy powinni wziąć je pod uwagę, ponieważ cena akcji często waha się w tym okresie.

Zmiany cen na tle rynku

W I kwartale 2024 roku ze względu na wyższą aktywność zakupową odbiorców nastąpił wzrost sprzedaży nawozów r/r, zarówno azotowych (o 52 proc.), jak i wieloskładnikowych (o 37 proc.). Grupa Azoty w I kwartale 2024 roku wypracowała szacunkowe skonsolidowane przychody na poziomie 3,4 mld zł i wynik EBITDA w wysokości minus 50 mln zł, przy marży EBITDA minus 1,5 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał 3,66 mld zł przychodów i 159 mln zł dodatniej EBITDA. Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową w I kwartale 2024 roku produkcja kaprolaktamu w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy nie została wznowiona. W spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy została wznowiona produkcja melaminy na jednej instalacji. Ceny wszystkich surowców produkcyjnych w pierwszym kwartale odnotowały r/r również istotny spadek, który w przypadku kluczowego surowca, czyli gazu, sięgał 50 proc.

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street, Nasdaq ponownie na szczycie

Spółka podała, że wzrost aktywności odbiorców w 2024 roku był słabszy, dopiero pod koniec kwartału pojawił się wzrost zainteresowania produktami segmentu. Negatywny wpływ na sytuację na rynku nawozów miał kontynuowany od wielu miesięcy trend spadkowy cen płodów rolnych oraz podaż nawozów importowanych spoza UE, zarówno pod względem cenowym, jak i wolumenowym z racji wzrostu dostępnej Forex: Forex Trading-należy inwestować na rynku ilości nawozów. Wcześniej rada odwołała delegowanie członka rady nadzorczej Mirosława Ptasińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki. Mirosław Ptasiński złożył także pisemną rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK. Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA segmentu agro ukształtowała się na poziomie 1,2 proc.

Nowy zarząd JSW planuje działania w celu poprawy rentowności

“W segmencie agro nastąpił istotny spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego, który zrekompensował spadek cen produktów, wpływając na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu. Również w przypadku nawozów wieloskładnikowych ceny kluczowych surowców (fosforyty, sól potasowa) zanotowały istotny spadek w stosunku do roku ubiegłego” – napisano w komunikacie. W segmencie tworzywa w I kwartale 2024 roku odnotowano r/r wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży oraz spadek cen surowca (fenolu) i produktów. Bitcoin: USD / BTC (BTC = X) Kończy Q1 w dół 10%, outperforming akcje w Coronavirus Crisis GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA to wytwórca produktów chemicznych z siedzibą w Polsce. Ftalan bis (2-etyloheksylu), ftalan diizobutylu; segment barwników zaangażowany jest w produkcję i sprzedaż bieli tytanowej pod marką Tytanpol; segment innej działalności obejmuje działalność w zakresie energetyki, usług laboratoryjnych, katalizatorów oraz wynajem nieruchomości. Spółka prowadzi swoją działalność za pośrednictwem swoich spółek zależnych, m.in. Grupa Azoty ZAK SA, ATT Polymers GmbH, GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA AKCYJNA.

Mirosław Ptasiński został powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty ZAK

Spadki te jednak były niewystarczające do osiągnięcia HQBroker Forex Broker-przegląd i informacje HQBroker dodatniej marży EBITDA – poinformowała Grupa Azoty.

W komentarzu do szacunkowych wyników zarząd Grupy Azoty podał, że pierwszy kwartał 2024 roku to okres utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie. Popyt na produkty oferowane przez Grupę Azoty pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej grupy, szczególnie przy dalszym spadku ich cen. Ceny wszystkich produktów segmentów były niższe r/r, a największy spadek dotyczył NOXy, Pulnox i mocznika na cele techniczne. Inwestorzy powinni wziąć je pod uwagę, ponieważ cena akcji często waha się w tym okresie.